مناطق شارژ

مناطق شارژ

مناطق شارژ

مناطق شارژ

شرکت ایمن حریق در  جهت شارژ کپسول در مناطق زیر فعال است :

  1. شارژ کپسول آتش نشانی در شرق تهران
  2. شارژ کپسول آتش نشانی در غرب تهران
  3. شارژ کپسول آتش نشانی در شمال تهران
  4. شارژ کپسول آتش نشانی در جنوب تهران