آشنایی با گروه بندی آتش سوزی

آشنایی با گروه بندی آتش سوزی

Category : مقالات

گروه بندی آتش سوزی

گروه بندی آتش سوزی

برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی، حریق ها را بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم بندی میکنند. مطابق استاندارد ملی به شماره 7756 گروه بندی آتش سوزی را براساس ماهیت ماده سوختنی، تعریف می نماید. در نتیجه این استاندارد شامل گروه خاصی از آتش سوزی با خطرات ناشی از الکتریسیته ارتباط دارد، نمی شود.

گروه های آتش سوزی

گروه های آتش سوزی

گروه A: آتش سوزی مربوط به مواد جامدی که معمولا دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنها معمولا به همراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ می دهد.

آتش سوزی های مربوط به مایعات و جامدات قابل مایع شدن :B گروه

آتش سوزی مربوط به گازها :C گروه

گروه D: آتش سوزی های مربوط به فلزات

ایمن حریق

فروش کپسول آتش نشانی | شارژ کپسول آتش نشانی

77822307 – 09127606915